Esta compañía nace en 2008, cun proxecto de teatro escolar dentro dun unha institución pública, onde un grupo de alumnos dan un paso adiante  e teñen ganas de facer teatro.

Aos poucos crece ata converterse no que é hoxe en día, unha compañía cunha programación estable e unha xira anual que percorre os máis prestixiosos teatros do territorio español e estranxeiro.

Desde o Teatro Romano de Mérida ou o Jovellanos de Xixón con de cinco mil persoas por tempada conforman o público que ri coas nosas comedias e emociónase coas adaptacións dos textos de clásicos grecolatinos. Tamén achegamos ao público as palabras de autores como Lorca ou Lope de Vega.

En 2011 chega o primeiro premio nacional grecolatino do ministerio español de educación, e cambia a traxectoria da compañía e aumenta as ambicións dos nosos actores e actrices.

Desde entón 10 premios nacionais máis e moitísimas máis vivencias, actuacións e recoñecementos, como os premios “Buero” de teatro novo, Premios Nacionais de Teatro “Juan Mayorga” ou os premios Deputacion da Coruña de Teatro seguíronnos animando a seguir cun proxecto que crece día a día.

Representamos tamén en Francia, Portugal ou Grecia (dentro do Festival de Teatro Antigo de Messini), e representacións nosas foron vistas en países como a India ou Sri Lanka.

Actualmente funcionamos como unha compañía semi-profesional, manténdonos como compañía de teatro xuvenil, ou teatro de base.

Aquí non só actuamos, se non que ensinamos a actores e actrices de todas as idades a aprender, crecer e gozar do teatro.

Baseámonos na formación actoral segundo a práctica do actor e empezamos desde moi pequeniños para crear unha canteira propia e unha rede cultural profesional para os nosos actores e actrices que saen de aquí ao mundo laboral.

Somos unha Asociación Cultural sen animo de lucro que a súa función principal é a realización de actividades culturais e a formación actoral.

Javier Fernández Mariño director de Noite Bohemia e Eclipse.

Laura Belo García Directora de Grupo Abrente

Lucia Abuín Carballo e Amalia Barreiro Orosa directoras de Noitiña (grupo Infantil)

 

Sobre Nosotros - Sobre Nos

Te contamos un poquito mas de como somos...
Contámosche un pouquiño mais de como somos...

Esta compañía nace en 2008, con un proyecto de teatro escolar dentro de un una institución pública, donde un grupo de alumnos dan un paso adelante  y tienen ganas de hacer teatro.

Poco a poco crece hasta convertirse en lo que es hoy en día, una compañía con una programación estable y una gira anual que recorre los más prestigiosos teatros del territorio español y extranjero.

Desde el Teatro Romano de Mérida o el Jovellanos de Gijón con de cinco mil personas por temporada conforman el público que ríe con nuestras comedias y se emociona con las adaptaciones de los textos de clásicos grecolatinos. También acercamos al público las palabras de autores como Lorca o Lope de Vega.

En 2011 llega el primer premio nacional grecolatino del ministerio español de educación, y cambia la trayectoria de la compañía y aumenta las ambiciones de nuestros actores y actrices.

Desde entonces 10 premios nacionales más y muchísimas más vivencias, actuaciones y reconocimientos, como los premios “Buero” de teatro joven, Premios Nacionales de Teatro “Juan Mayorga” o los premios Deputacion de A Coruña de Teatro nos han seguido animando a seguir con un proyecto que crece día a día.

Hemos representado también en Francia, Portugal o Grecia (dentro del Festival de Teatro Antiguo de Messini), y representaciones nuestras han sido vistas en países como la India o Sri Lanka.

Actualmente funcionamos como una compañía semi-profesional, manteniéndonos como compañía de teatro juvenil, o teatro de base.

Aquí no solo actuamos, si no que enseñamos a actores y actrices de todas las edades a aprender, crecer y disfrutar del teatro.

Nos basamos en la formación actoral según la práctica del actor y empezamos desde muy pequeñitos para crear una cantera propia y una red cultural profesional para nuestros actores y actrices que salen de aquí al mundo laboral.

Somos una Asociación Cultural sin animo de lucro que su función principal es la realización de actividades culturales y la formación actoral.

Javier Fernández Mariño director de Noite Bohemia y Eclipse.

Laura Bello García Directora de Grupo Abrente 

Lucia Abuín Carballo y Amalia Barreiro Orosa directoras de Noitiña (grupo Infantil)

Nuestros Grupos donde formarte y crecer con nosotros
Os nosos Grupos onde formarche e crecer connosco

Te presentamos a nuestra compañía, que en si, esta dividida en cuatro subgrupos. Cada uno se adapta a unas edades y necesidades de cada actor y actriz.  

Presentámosche á nosa compañía, que en se, esta dividida en catro subgrupos. Cada un adáptase a unhas idades e necesidades de cada actor e actriz. 

Cía Noite Bohemia

Noite Bohemia es nuestro buque insignia, es el corazón de la asociación cultural, es una compañía de jóvenes entre 14 y 30 años, con mucho amor por el teatro. Tienen una gira nacional estable que los lleva por los mejores teatros de España y extranjero dentro de los certámenes y circuitos de teatro clásico.

El proyecto de ensayos y el compromiso por hacer teatro es muy fuerte y se enseña a trabajar de la manera mas profesional posible en el mundo del arte dramático. 

Expresión corporal, texto, movimiento... ¡todo se trabaja en este grupo!

Horarios de Ensayo: 

 • Viernes de: 20:30 a 22:30
 • Sábados de: 10:00 a 14:00
 • Lugar:CEIP Curros Enríquez de A Coruña
 • Precio:15 € mensuales o 150€ Anuales (a partir de 6 año en la compañía gratuito) , aplicables becas y descuento por hermanos

-

Noite Bohemia é o noso buque insignia, é o corazón da asociación cultural, é unha compañía de mozas entre 14 e 30 anos, con moito amor polo teatro. Teñen unha xira nacional estable que os leva polos mellores teatros de España e estranxeiro dentro dos certames e circuítos de teatro clásico.

O proxecto de ensaios e o compromiso por facer teatro é moi forte e ensínase a traballar da maneira mais profesional posible no mundo da arte dramático.

Expresión corporal, texto, movemento... todo trabállase neste grupo!

Horarios de Ensaio:

 • Venres de: 20:30 a 22:30
 • Sábados de: 10:00 a 14:00
 • Lugar: CEIP Curros Enríquez da Coruña
 • Prezo:15 € mensuais ou 150€ Anuais (a partir de 6 ano na compañía gratuíto) , aplicables bolsas e desconto por irmáns

-

Director: Javier Fernández Mariño

 

Grupo Abrente

Un buen modo de iniciarte en el teatro a un nivel menos exigente que Noite Bohemia. Abrente es la cantera, en el , chicos y chicas entre 11 y 16 años se unen para probar por primera vez su experiencia teatral y tener el primer contacto con las tablas.

La voz, la expresión corporal, el análisis de texto, la creación del personaje, el compañerismo, el primer contacto con "pertenecer a una compañía. ¡Eso es Abrente!

Muchos de los que empiezan en este grupo después llegan a ser grandes actores y actrices que alimentan a la Cía. de Teatro Noite Bohemia en sus actuaciones

Horarios de Ensayo: 

 • Viernes de: 18:30 a 20:30
 • Lugar:CEIP Curros Enríquez de A Coruña
 • Precio:15 € mensuales o 150€ Anuales (a partir de 6 año en la compañía gratuito) , aplicables becas y descuento por hermanos

-.

Un bo modo de iniciarche no teatro a un nivel menos esixente que Noite Bohemia. Abrente é a canteira, no , mozos e mozas entre 11 e 16 anos únense para probar por primeira vez a súa experiencia teatral e ter o primeiro contacto coas táboas.

A voz, a expresión corporal, a análise de texto, a creación do personaxe, o compañeirismo, o primeiro contacto con "pertencer a unha compañía. Iso é Abrente!

Moitos dos que empezan neste grupo despois chegan a ser grandes actores e actrices que alimentan á Cía. de Teatro Noite Bohemia nas súas actuacións

Horarios de Ensaio:

 • Venres de: 18:30 a 20:30
 • Lugar:CEIP Curros Enríquez da Coruña
 • Prezo: 15 € mensuais ou 150€ Anuais, aplicables bolsas e desconto por irmáns

 

Directora: Laura Bello García

Grupo Noitiña

Los mas pequeños, pero no por eso los menos importantes, ¡que alegrías nos dan los actores y actrices de Noitiña! ¡y que energía aportan!

En la A.C Noite Bohemia pensamos, que igual que en otros ambientes, como los deportivos, empezar con las artes escénicas a corta edad ayuda, no solo, a formarte en artes escénicas, si no al desarrollo como individuo, perder la timidez, su primera vez delante del público, expresión oral trabajo en equipo haciendo un proyecto común, movimiento corporal… 

¡hacer teatro ayuda un montón en la vida y nunca se olvida!

Nuestros pequeños, nuestro futuro

Horarios de Ensayo: 

 • Viernes de: 17:00 a 18:30
 • Lugar:CEIP Curros Enríquez de A Coruña
 • Precio:15 € mensuales o 150€ Anuales , aplicables becas y descuento por hermanos

-

Os mais pequenos, pero non por iso os menos importantes, que alegrías nos dan os actores e actrices de Noitiña! e que enerxía achegan!

Na A.C Noite Bohemia pensamos, que igual que noutros ambientes, como os deportivos, empezar coas artes escénicas a curta idade axuda, non só, a formarche en artes escénicas, se non ao desenvolvemento como individuo, perder a timidez, a súa primeira vez diante do público, expresión oral traballo en equipo facendo un proxecto común, movemento corporal…

facer teatro axuda unha chea na vida e nunca se esquece!

Os nosos pequenos, o noso futuro

Direccion: Lucía Abuín Carballo y Amalia Barreiro Orosa

Coordinación: Javier Fernández Mariño

Horarios de Ensaio:

 • Venres de: 17:00 a 18:30
 • Lugar:CEIP Curros Enríquez da Coruña
 • Prezo: 15 € mensuais ou 150€ Anuais , aplicables bolsas e desconto por irmáns

 

Grupo Eclipse

La veteranía es un grado, y si eres de los que quieres aprender teatro, y no sabes por donde empezar… te recomendamos nuestro grupo de adultos.

A partir de los 30 años, el grupo Eclipse ha sido creado para empezar, y avanzar en el arte dramático dentro de la diversión y los compromisos, que muchas veces, se tienen con el paso del tiempo.

Como moverte en el espacio, empezar a trabajar texto, dicción o vocalización se trabajan para intentar, si se puede, lograr a trabajar en un montaje final.

Nadie se queda fuera y la edad es solo un estado mental, si siempre quisiste hacer teatro y no sabias donde ni como… ¡este tu sitio!

Horarios de Ensayo: 

 • Miercoles de: 19:30 a 21:00
 • Lugar:CEIP Curros Enríquez de A Coruña
 • Precio: 30 € mensuales

-

A experiencia é un grao, e se es dos que queres aprender teatro, e non sabes por onde empezar… recomendámosche o noso grupo de adultos.

A partir dos 30 anos, o grupo Eclipse foi creado para empezar, e avanzar na arte dramática dentro da diversión e os compromisos, que moitas veces, téñense co paso do tempo.

Como moverche no espazo, empezar a traballar texto, dicción ou vocalización trabállanse para tentar, se se pode, lograr a traballar nunha montaxe final.

Ninguén queda fóra e a idade é só un estado mental, se sempre quixeches facer teatro e non sabias onde nin como… leste o teu sitio!

Horarios de Ensaio:

 • Mercores de: 19:30 a 21:00
 • Lugar: CEIP Curros Enríquez da Coruña
 • Prezo: 30 € mensuais

Direccion: Javier Fernández Mariño 

Nuestro equipo - O noso equipo

Desde 2008 hemos formado actores y actrices, muchos de los cuales han disfrutado o disfrutan de las artes escénicas y otros que han sido formados para estar en escuelas como la Escuela superior de Arte Dramático de Galicia, la Real escuela de Arte Dramático de Madrid.

Muchos de la gente que ha pasado por esta compañía han formado parte del tejido cultural gallego y español y ahora forman son profesionales de las artes escénicas. ¡Conoce a nuestro actual equipo!


Desde 2008 formamos actores e actrices, moitos dos cales gozaron ou gozan das artes escénicas e outros que foron formados para estar en escolas como a Escola superior de Arte Dramática de Galicia, a Real escola de Arte Dramática de Madrid. 

Moitas da xente que pasou por esta compañía formaron parte do tecido cultural galego e español e agora forman son profesionais das artes escénicas. Coñece ao noso actual equipo!

Javier Fernández Mariño

Director de Noite Bohemia y Presidente A.C.Noite Bohemia

Se forma en el desde el año 1997 al 2003 con Dolores Romero en el Grupo de Teatro Liceo la Paz de A Coruña.
Donde actúa en montajes como “La Celestina” de Fernando de Rojas, “Picnic” de Fernando Arrabal o “Tres Sombreros de Copa” de Miguel Mihura

En el año 2004 forman junto con Sheyla Fariña, Inma Morandeira y Patricia Casal la compañía de teatro “Libélula” donde ganan en varias ocasiones el Concurso de Teatro Candilejas don Bosco, asi como el Certamen de Teatro Nacional

En 2008 pasa a fundar la Cía. de Teatro Noite Bohemia donde la dirige desde entonces.
Gana el premio nacional de teatro Clásico del Ministerio de Educación en 2011 y hasta en ocho ocasiones

También ha ganado los premios Buero de Teatro Joven Gallego hasta en 4 ocasiones.

En 2020 funda la compañía de teatro “Stracciatella Teatro” donde estrena por primera vez en teatro profesional, “e poñeran esposas as flores” de Fernando Arrabal. Montaje seleccionado para el Galicia Escena Pro 2021

Desde 2021 a actualidad combina la dirección de la compañía de Teatro Noite Bohemia con la dirección del espectáculo profesional “Nais” de Marc Egea con Inma Morandeira y Eva Iglesias en coproducción entre Entre Patas Teatro y Destino Bergen.

Es vicepresidente de FETEAGAL (Federación Teatro Amateur de Galicia) y miembro vocal de Escenamateur (Confederación Española de Teatro Amateur)

Ha sido vocal de Bolsas de Diputación de Coruña en 2020,2022 y 2023
Jurado del los Premios Candilejas “Don Bosco” desde 2016 a 2020.
Premio a mejor dirección en Diputacion A Coruña 2018,2019, 2022 y 2023
 -

Fórmase en teatro escolar desde os seus tres anos, empezando en Melandrainas teatro e entrando en Noite
Bohemia no ano 2015,

Ha actuando en obras como Hécuba en “As Troyanas” de Eurípides,Poncia en “A Casa de Bernarda Alba” de Federico. G. Lorca ou Teodora en “O Aceiro de Madrid”
de Lope de Vega, ata a actualidade.

No ano 2020 ingresa na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, en Vigo, na
especialidade de interpretación, na que segue formándose.

Acode a numerosos cursos de carácter actoral ( Clown, loita escénica, improvisación e técnica vocal, improvisación aplicada á dirección…) e talleres formativos (Taller inversivo con Tamara Canosa, taller de maquillaxe de caracterización…)

Tamén se forma en danza de tipos variados como; danza clásica, contemporánea, claquet, #etc na escola de danza Druída da Coruña

Ten formación de atención infantil e monitora de ludotecas e centros infantís.

É a directora do grupo Abrente de Noite Bohemia desde o 2018 e desde entón estreou
obras como “Unha noite de primavera sen soño” de Poncela e escribiu e dirixiu “As vítimas de Troia”, 

Tras os seus primeiros pasos na dirección escénica, cumpre funcións de ayudantía de dirección na
produción do DON JUAN TENORIO de Javier Fernández Mariño no 2019.

Fórmase no desde o ano 1997 ao 2003 con Dores Romero no Grupo de Teatro Liceo a Paz da Coruña.
Onde actúa en montaxes como “A Celestina” de Fernando de Vermellas, “Picnic” de Fernando Arrabalde ou “Tres Chapeus de Copa” de Miguel Mihura

No ano 2004 forman xunto con Sheyla Fariña, Inma Morandeira e Patricia Casal a compañía de teatro “Libélula” onde gañan en varias ocasións o Concurso de Teatro Candilejas don Bosco, asi como o Certame de Teatro Nacional

En 2008 pasa a fundar a Cía. de Teatro Noite Bohemia onde a dirixe desde entón.
Gaña o premio nacional de teatro Clásico do Ministerio de Educación en 2011 e ata en oito ocasiones

Tamén gañou os premios Buero de Teatro Novo Gallego ata en 4 ocasións.

En 2020 funda a compañía de teatro “Stracciatella Teatro” onde estrea por primeira vez en teatro profesional, “e poñeran esposas as flores” de Fernando Arrabalde. Montaxe seleccionada para o Galicia Escena Prol 2021

Desde 2021 a actualidade combina a dirección da compañía de Teatro Noite Bohemia coa dirección do espectáculo profesional “Nais” de Marc Egea con Inma Morandeira e Eva Iglesias en coprodución entre Entre Patas Teatro e Destino Bergen.

É vicepresidente de FETEAGAL (Federación Teatro Amateur de Galicia) e membro vocal de Escenamateur (Confederación Española de Teatro Amateur)

Foi vogal de Bolsas de Deputación de Coruña en 2020,2022 e 2023
Xurado do os Premios Candilejas “Don Bosco” desde 2016 a 2020.
Premio a mellor dirección en Diputacion A Coruña 2018,2019, 2022 e 2023

Laura Bello García

Directora de Abrente - Secretaria A.C. Noite Bohemia

Se forma en teatro escolar desde sus tres años, empezando en Melandrainas teatro y entrando en
Noite Bohemia en el año 2015, 

Ha actuando en obras como Hécuba en “Las Troyanas” de Eurípides,Poncia en “La Casa de Bernarda Alba” de Federico. G. Lorca o Teodora en “El Acero de Madrid”
de Lope de Vega, hasta la actualidad.

En el año 2020 ingresa en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, en Vigo, en la
especialidad de interpretación, en la que sigue formándose.

Acude a numerosos cursos de carácter actoral ( Clown, lucha escénica, improvisación y técnica vocal, improvisación aplicada a la dirección…) y talleres formativos (Taller inversivo con Tamara Canosa, taller de maquillaje de caracterización…)

También se forma en danza de tipos variados como; danza clásica, contemporánea, claquet, etc en la escuela de danza Druida de A Coruña

Tiene formación de atención infantil y monitora de ludotecas y centros infantiles.

Es la directora del grupo Abrente de Noite Bohemia desde el 2018 y desde entonces ha estrenado
obras como “Una noche de primavera sin sueño” de Poncela y ha escrito y dirigido “Las víctimas de Troya”, 

Tras sus primeros pasos en la dirección escénica, cumple funciones de ayudantía de dirección en la
producción del DON JUAN TENORIO de Javier Fernández Mariño en el 2019.

Ganadora el premio a mejor monólogo en la categoría “monólogo” de los premios Buero Vallejo de la
fundación Coca-cola en el 2020.

En 2020 funda una productora, EntrePatas Teatro, con la que coproduce “Nais” de Marc Egea con
Destino Bergen, actuando Eva Iglesias e Inma Morandeira y dirigiendo Javier. F. Mariño.

Con EntrePatas organiza y produce la V edición del MIAT (Mostra Internacional Area Teatro) en la playa de San Amaro.

Desde 2021 es la Secretaria de FETEAGAL (Federación de Teatro Amador de Galicia) y desde 2022 la secretaria de A.C. Noite Bohemia. 

Y actualmente también es actriz en Noite Bohemia y representada por ThingsManagement.

-

Fórmase en teatro escolar desde os seus tres anos, empezando en Melandrainas teatro e entrando en Noite
Bohemia no ano 2015,

Ha actuando en obras como Hécuba en “As Troyanas” de Eurípides,Poncia en “A Casa de Bernarda Alba” de Federico. G. Lorca ou Teodora en “O Aceiro de Madrid”
de Lope de Vega, ata a actualidade.

No ano 2020 ingresa na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, en Vigo, na
especialidade de interpretación, na que segue formándose.

Acode a numerosos cursos de carácter actoral ( Clown, loita escénica, improvisación e técnica vocal, improvisación aplicada á dirección…) e talleres formativos (Taller inversivo con Tamara Canosa, taller de maquillaxe de caracterización…)

Tamén se forma en danza de tipos variados como; danza clásica, contemporánea, claquet, #etc na escola de danza Druída da Coruña

Ten formación de atención infantil e monitora de ludotecas e centros infantís.

É a directora do grupo Abrente de Noite Bohemia desde o 2018 e desde entón estreou
obras como “Unha noite de primavera sen soño” de Poncela e escribiu e dirixiu “As vítimas de Troia”, 

Tras os seus primeiros pasos na dirección escénica, cumpre funcións de ayudantía de dirección na
produción do DON JUAN TENORIO de Javier Fernández Mariño no 2019.

Gañadora o premio a mellor monólogo na categoría “monólogo” dos premios Buero Vallejo da
fundación Coca-cola no 2020.

En 2020 funda unha produtora, EntrePatas Teatro, coa que coproduce “Nais” de Marc Egea con Destino
Bergen, actuando Eva Iglesias e Inma Morandeira e dirixindo Javier. F. Mariño.

Con EntrePatas organiza e produce a V edición do MIAT (Mostra Internacional Area Teatro) na praia de San Amaro.

Desde 2021 é a Secretaria de FETEAGAL (Federación de Teatro Amador de Galicia) e desde 2022 a secretaria de A.C. Noite Bohemia.

E actualmente tamén é actriz en Noite Bohemia e representada por ThingsManagement.

 

Lucía Abuín Carballo

Directora y Coreógrafa Noitiña

Amante de las artes escénicas y la literatura ya desde los 3 años se forma en danza clásica en la Escuela de danza Carmen, participando en multitud de funciones en el Teatro Rosalía de Castro.

En 2018 entra en las categorías inferiores de Noite Bohemia donde rápidamente da el salto a las actuaciones del grupo superior.

Como actriz ha participado en varios montajes entre los que destacan

Políxena, en ``Hécuba´ de Eurípides’, Adela en ``La Casa de Bernarda Alba´´ de Federico García Lorca o Belisa en el ``Acero de Madrid´´ de Lope de Vega, hasta la actualidad.

Gana en el 2022, con Noite Bohemia, dos premios nacionales del concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, con tragedia griega y comedia romana. Haciendo los papeles de Pedagogo, en ``Electra de Eurípides; y Milfidipa, en ``Miles Gloriosus´´, de Plauto.

Ha obtenido mención actuación destacada en los premios de la diputación de A Coruña 2023

actualmente codirige el grupo de teatro infantil ``Noitiña´´, donde aporta a parte de su espíritu de trabajo de compañía, la formación en coreográfica y de trabajo corporal.

Actualmente compagina sus formación, con la dirección de nuestras categorías inferiores y como actriz profesional de la mano de Ebora cast

-

Amante das artes escénicas e a literatura xa desde os 3 anos fórmase en danza clásica na Escola de danza Carmen, participando en multitude de funcións no Teatro Rosalía de Castro.


En 2018 entra nas categorías inferiores de Noite Bohemia onde rapidamente dá o salto ás actuacións do grupo superior.


Como actriz participou en varias montaxes entre os que destacan
Políxena, en ``Hécuba´ de Eurípides’, Adela en ``A Casa de Bernarda Alba´´ de Federico García Lorca ou Belisa no ``Aceiro de Madrid´´ de Lope de Vega, ata a actualidade.


Gana no 2022, con Noite Bohemia, dous premios nacionais do concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, con traxedia grega e comedia romana. Facendo os papeis de Pedagogo, en ``Electra de Eurípides; e Milfidipa, en ``Miles Gloriosus´´, de Plauto.


Obtivo mención actuación destacada nos premios da deputación da Coruña 2023


actualmente codirige o grupo de teatro infantil ``Noitiña´´, onde achega a parte do seu espírito de traballo de compañía, a formación en coreográfica e de traballo corporal.


Actualmente compaxina as súas formación, coa dirección das nosas categorías inferiores e como actriz profesional da man de Ebora cast
 


 

Amalia Barreiro Orosa

Directora Noitiña 

Empieza muy joven en las categorías inferiores de Noite Bohemia (Abrente)

Su primer montaje ya fue con el esperpento de Valle-Inclán y "las Galas del Difunto"

en dos años 2018, pasa a formar parte de la compañía Noite Bohemia donde consigue varios éxitos nacionales ganando con la compañía los concurso nacionales de Teatro Clásico Grecolatino de 2018,2019 y 2022 

También gana con el el montaje de "Hécuba" el premio joven de Salamanca de 2018

Durante el 2020 recibe formación intensiva actoral en el campus del verano del ElMuro (Madrid) durante premios Buero en 2020, con materias enfocadas a la técnica vocal, solfeo o lucha escénica.

Estudiando Publicidad y RRPP en la universidad de Vigo sigue formándose como actriz en diversos ámbitos

Actriz muy polivalente tanto en comedia como en tragedia en el año 2022 recibió el premio a mejor actuación en el certamen de la diputación de A Coruña por su papel de “Beltrána” en el Acero de Madrid de Lope de Vega.

Actúa también en el sector audiovisual, realizando trabajos como el cortometraje "Polbo" de Tara de Aureoproduccions

Habla con fluidez Español, Gallego e Inglés.

-

A súa primeira montaxe xa foi co esperpento de Valle-Inclán e "as Galas do Defunto"

en dous anos 2018, pasa a formar parte da compañía Noite Bohemia onde consegue varios éxitos nacionais gañando coa compañía os concurso nacionais de Teatro Clásico Grecolatino de 2018,2019 e 2022

Tamén gaña co a montaxe de "Hécuba" o premio novo de Salamanca de 2018

Durante o 2020 recibe formación intensiva actoral no campus do verán do ElMuro (Madrid) durante premios Buero en 2020, con materias enfocadas á técnica vocal, solfexo ou loita escénica.

Estudando Publicidade e RRPP na universidade de Vigo segue formándose como actriz en diversos ámbitos.

Actriz moi polivalente tanto en comedia como en traxedia no ano 2022 recibiu o premio a mellor actuación no certame da deputación da Coruña polo seu papel de “Beltrána” no Aceiro de Madrid de Lope de Vega.

Actúa tamén no sector audiovisual, realizando traballos como a curtametraxe "Polbo" de Tara de Aureoproduccions

Fala con fluidez Español, Gallego e Inglés.

Logo

Patrocinado por Deputacion da Coruña

Asociación Cultural Noite Bohemia -CIF G09819434 -Cabo Ponte Anido 5  -15002 A Coruña - Política de Privacidad  - Contacto

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.